Benvingut a Asfis, la seva assessoria a Barcelona 

Serveis

ÀREA TRIBUTARIA-FISCAL

Assessorament  permanent i planificació fiscal
Legalització de l’Activitat
Estudi, preparació i confecció de tots els Impostos:
IVA, SOCIETATS, RENDA, PATRIMONI, TRANSMISIONS PATRIMONIALS, SUCCESSIONS, DONACIONS ..
Pagaments Fraccionats, Retencions, IAE
Declaracions d’Operacions Intracomunitàries
Assessorament en Recursos i reclamacions
Reclamacions econòmiques-administratives

Perqué a ASFIS trobarà tot el suport per atendre les necessitats fiscals de la seva empresa i l’ajudarem a gestionar-la de la millor manera, per aconseguir un estalvi important dels seus impostos.

 

ÀREA COMPTABLE

Organització i posada en marxa de la Comptabilitat Oficial
Confecció de la comptabilitat d’acord amb la Legislació Mercantil
Assessorament comptable permanent
Gestió de tresoreria
Comptabilitat pressupostària i analítica
Balanços i comptes de pèrdues i guanys i el seu anàlisi
Confecció de la Memòria i dels Comptes Anuals

Perqué a ASFIS trobarà tot el suport tècnic, humà i mitjans informàtics per atendre i complir les necessitats legals, i resoldre totes les consultes sobre la comptabilitat de la seva empresa o negoci.

ÀREA LABORAL

Assessorament continuat en dret laboral
Contractació Laboral
Nòmines i Assegurances socials (TC-1, TC-2)
Anàlisi de costos de personal
Actualització de convenis i negociació col·lectiva
Legalització d’empreses i Autònoms
Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Perqué a ASFIS l’ajudarem a gestionar la seva empresa, de manera personalitzada i amb rigor professional, creant un clima de cooperació i cordialitat.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA LI FARÀ ESTALVIAR DINERS

 

ÀREA JURÍDICA

Dret Mercantil:

Constitució, transformació, fusió i dissolució de tot tipus de societats
Redacció d’estatuts, actes de juntes generals i de consell d’administració
Concurs de creditors
Redacció, assessorament e interpretació de contractes mercantils

Dret Laboral:

· Assessorament, planificació i execució d’expedients de regulació d’ocupació
· Acomiadaments i sancions
· Modificació de les condicions de treball
· Pensions de Jubilació, Viduïtat, Incapacitat

Dret Civil
· Assessorament, negociació i defensa judicial en relació a:
· Propietat, lloguers, deutors
· Herències i successions
· Separacions, divorcis, guarda i custòdia, incapacitats i tuteles
· Reclamacions derivades d'accidents de trànsit

 

Perqué a ASFIS trobarà tot el suport legal i humà per atendre totes les necessitats legals personals, de la seva empresa o negoci. A ASFIS, hi trobarà aquest recolzament de manera personalitzada i amb rigor professional.

 

ASSESSORÍA IMMOBILIÀRIA

Administració de Finques

Constitució de la Comunitat de Propietaris
Legalització del Llibre d’Actes
Control d’ Ingressos i Despeses Comunitàries
Gestió de Cobrament de les Quotes Ordinàries i Extraordinàries
Total claredat en les operacions econòmiques
Assistència a la Reunió Ordinària Anual i confecció de l’acta corresponent
Reclamació no judicial de las quotes impagades
Assessorament Llei Propietat Horitzontal

Administració de Lloguers

Contracte de Lloguer
Gestió del cobrament del lloguer
Assegurança de cobrament del lloguer
Cèdula d’habitabilitat

Perqué a ASFIS, hi trobarà els professionals que realitzen totes les funcions del Secretari/Administrador, estipulades a la Llei, entre d'altres:

· Certificacions sobre l’estat dels deutes de qualsevol propietari
· Preparar el Pressupost i sotmetre a la Junta el pla de despeses previsibles
· Atendre la conservació i manteniment de la finca, disposant les reparacions i mesures que  resultin urgents, comunicades per el President
· Efectuar els pagaments i realitzar els cobraments que siguin procedents
· Actuar en el seu cas com a Secretari de la Junta

ASSEGURANCES

Vida, salut, accidents
Assistència sanitària
Plans de Pensions i Jubilació
Responsabilitat civil general
Tot risc i desenal de construcció
Indústries i Pimes
Llar, comunitats, comerços
Col·lectius d’empresa
Vehicles

Perqué a ASFIS l'ajudarem a triar l'assegurança més adient per atendre les necessitats de cobertures personals, o de la seva empresa i sempre aconseguir un estalvi important en les primes.